Všeobecné obchodné podmienky TAJNA WINE CLUB

I. TAJNA WINE CLUB

1.1 TAJNA WINE CLUB je vernostný program vytvorený a poskytovaný spoločnosťou Tajna, s. r. o.  pre zákazníkov uskutočňujúcich nákupy v predajniach vinárstva Tajna, s. r. o. v Slovenskej republike a  prostredníctvom e-shopu (www.vinotajna.sk). Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre vznik, trvanie a zánik členstva v TAJNA WINE CLUB-e, práva a povinnosti členov TAJNA WINE CLUBu a spoločnosti Tajna, s. r. o. Členstvo v TAJNA WINE CLUBe umožňuje zákazníkovi, ktorý je jeho členom, za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach získavať benefity pri jednotlivých nákupoch a návšteve vinárstva, ako aj využívať ďalšie služby určené výhradne členom TAJNA WINE CLUBu.

II. Vznik členstva v TAJNA WINE CLUBe

2.1 Členom TAJNA WINE CLUBu sa môže stať každý zákazník, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR, v minulosti realizoval jednorazovú objednávku na e-shope vinotajna.sk, Tajna, s. r. o. v minimálnej hodnote 150 Eur vrátane DPH; a na základe pozvánky na zaradenie do klubu si vytvoril zákaznícky účet;

b.) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR, realizoval jednorazovú objednávku produktov alebo služieb osobne v predajniach Tajna, s. r. o. v minimálnej hodnote 150 Eur vrátane DPH a vyplnil registračný formulár o registráciu do klubu a na základe pozvánky na zaradenie do klubu si vytvoril zákaznícky účet; 

c) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR a na eshope vinotajna.sk v termíne do 30.4.2024 (tj. pred spusteným TAJNA WINE CLUBU) realizoval objednávku v akejkoľvek hodnote a vytvoril si zákaznícky účet;

d.) je fyzickou osobu staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR, a bol vinárstvom Tajna, s. r. o. pozvaný čerpať benefity TAJNA WINE CLUBU 

2.2. Zákazník, ktorý požiada o registráciu do klubu vyplnením formulára alebo vytvorením zákazníckeho účtu na základe pozvánky do TAJNA WINE CLUBU súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami TAJNA WINE CLUBU a vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil. 

2.3 Tajna, s. r. o. si vyhradzuje právo neakceptovať registrácie so zjavne nesprávnymi, nekorektnými alebo nekompletnými údajmi, alebo v prípade, ak sa jedná o duplicitnú registráciu. Viacnásobné členstvo nie je možné. 

III. Benefity poskytované členom klubu 

3.1 Sezónne zvýhodnené ponuky na vybrané vína a produkty zvýhodnené ceny sa vzťahujú na vybrané vína a produkty Tajna s. r. o. na eshope www.vinotajna.sk. Po prihlásení do zákazníckeho účtu člen TAJNA WINE CLUBU vidí a môže objednať produkty už za zvýhodnené ceny. Môže sa jednať o zľavu z maloobchodnej ceny, alebo kombináciu „set“ produktov za zvýhodnenú cenu. Taktiež sa môže jednať o bonusový produkt alebo službu ktorá bude poskytnutá zdarma. O aktuálnych sezónnych ponukách bude zákazník informovaný v mesačných emailoch.  

3.2 Klubové ceny na vybrané eventyTajna, s. r. o. organizuje počas roka rôzne eventy a podujatia na vstupenky, pre širokú verejnosť. Pre členom TAJNA WINE CLUB môže mimoriadne ponúknuť zvýhodnené klubové ceny na vybrané podujatia.  

3.3. Návšteva vinárstva s tromi degustačnými vzorkami pre dve osoby zdarma 1x počas sezóny – člen TAJNA WINE CLUBU má nárok 1x za sezónu (máj – október) využiť možnosť bezplatnej degustácie pre seba a doprovod, 3 vzoriek vína podľa aktuálnej ponuky a výberu vinárstva, a to vo vinárstve Tajna, s. r. o., Tajná 163. Nárok na degustáciu má zákazník v rámci štandardných otváracích hodín zverejnených na www.vinotajna.sk. Degustáciu je možné realizovať len osobne, nie je možné ju zameniť za iné produkty, vzorky iných vín, iné služby, ani za odber tovaru a vína so sebou.  

3.4 Informácie o novinkách a eventoch v predstihu – člen TAJNA WINE CLUBU bude mať prednostný prístup k termínom eventov, organizovaných Tajna, s. r. o. ako aj prednostný prístup k nákupu noviniek a limitovaných edícií produktov.  Člen bude informovaný o novinkách formou newslettra 

3.5 Klubové degustácie za klubové cenyTajna, s. r. o. môže pre členov TAJNA WINE CLUB organizovať degustácie, ktoré nebudú sprístupnené verejnosti. Člen TAJNA WINE CLUBU si môže na takúto degustáciu priniesť doprovod, na ktorého vstupné môže taktiež uplatniť klubovú cenu. O termínoch, mieste konania a výške vstupného budú členovia informovaní formou newslettra.  

3.6 Zjednodušené a rýchlejšie objednávanie a sledovanie histórie objednávok – po vytvorení zákazníckeho účtu si člen klubu uloží svoje fakturačné a dodacie údaje, čo urýchľuje jeho ďalšie objednávky. Taktiež získa prehľad o histórii svojich objednávok.  

3.7 Každý mesiac klubový newsletter s benefitmi – členovia klubu dostanú 1 x mesačne špeciálny newsletter s aktuálnymi ponukami, benefitmi a výhodami pre členov. Odhlásením z odberu newslettrov Tajna, s. r. o. člen stráca nárok na tento benefit a email mu doručovaný odo dňa odhlásenia nebude. Pre opätovné obnovenie zasielania emailov je potrebné kontaktovať Tajna, s. r. o.  

3.8. Vyššie uvedené výhody a benefity pre členov TAJNA WINE CLUBU sa môžu v priebehu roka aktualizovať, upravovať a dopĺňať.  

3.9. Spoločnosť Tajna, s. r. o.  môže nepravidelne, podľa svojho uváženia, poskytovať členom TAJNA WINE CLUBU aj ďalšie výhody. Informácie o všetkých aktuálne platných výhodách sú uvádzané na www.vinotajna.sk 

IV. Pravidlá uplatňovania benefitov TAJNA WINE CLUBU

4.1 Výhody a benefity čerpané pri online objednávke na eshope www.vinotajna.sk sa uplatnia automaticky po prihlásení do zákazníckeho účtu menom a heslom.   

4.2 Výhody a benefity čerpané pri osobnej návšteve prevádzok Tajna, s. r. o. sa uplatnia po overení člena TAJNA WINE CLUBE pracovníkom Tajna, s. r. o.  

4.3 Kumulácia výhod a benefitov TAJNA WINE CLUBU s inými zľavami, akciami alebo výhodami iných vernostných systémov nie je možná, pokiaľ Tajna, s. r. o.  nerozhodne inak. 

4.4. Klubové ceny. Klubové ceny sú zvýhodnené ceny tovarov a služieb určené výhradne členom TAJNA WINE CLUBU. Tovar s klubovou cenou je v predajniach Tajna, s. r. o. a na www.vinotajna.sk.sk označený cenovkou KLUBOVÁ CENA.. Pre nákup tovaru v klubových cenách je v ktorejkoľvek predajni Tajna, s. r. o. potrebné pred nákupom (nie až v jeho priebehu, či po jeho dokončení) informovať personál o členstve v TAJNA WINE CLUBe a preukázať sa dokladom totožnosti, v prípade nákupu prostredníctvom www.vinotajna.sk byť pred nákupom registrovaným zákazníkom e-shopu www.vinotajna.sk s aktivovaným členstvom v klube. Spoločnosť Tajna, s. r. o. si vyhradzuje právo na definovanie množstva tovaru a služieb zakúpených v Klubovej cene pre jedného zákazníka.

V. Informácie o spracúvaní osobných údajov členov TAJNA WINE CLUBU

5.1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účel spracúvania: Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Tajna s.r.o. 163, 952 01 Tajná, IČO: 438 063 50, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21085/N (ďalej len „Tajna s.r.o.“) ktorá spracúva osobné údaje na účely členstva v TAJNA WINE CLUBE za podmienok uvedených nižšie. 

5.2 Spoločnosť Tajna, s. r. o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Adama Rumanka, e-mailová adresa [email protected], telefónne číslo +421 903 486 356 

5.3. Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvania: Spoločnosť Tajna, s. r. o. spracúva na účely členstva v TAJNA WINE CLUBE nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa fakturačná, adresa dodania a história objednávok člena. 

5.4. Spoločnosť Tajna s.r.o. spracúva uvedené osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je nemožnosť realizácie dodávky tovarov a služieb a poskytovanie marketingových informácií a informácií ohľadom produktov. Tajna s.r.o. získava osobné údaje od dotknutej osoby jej registráciou vo formulároch umiestnených na stránke https://vinotajna.sk/, alebo pri vyplnení osobných formulárov. Tajna s.r.o. bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od ich poskytnutia. Tajna s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Tajna s.r.o. vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Tajna s.r.o. bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

5.5 Dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracovávaním osobných údajov na marketingové účely, a to na dobu členstva v TAJNA WINE CLUBE. Po splnení účelu spracúvania, prípadne po uplynutí doby, na ktorú bol udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade GDPR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, vrátane emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa: [email protected]. 

 5.6 Práva dotknutej osoby. Ak sa člen TAJNA WINE CLUBU ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

5.7 Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Tajna, s. r. o.: 

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby,

c) telefonicky na čísle infolinky TAJNA, s. r. o. 

VI. Zánik členstva v TAJNA WINE CLUBE 

Členstvo v TAJNA WINE CLUBE zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov: 

6.1. Ukončením zo strany člena 

Člen TAJNA WINE CLUBU môže kedykoľvek ukončiť platnosť členstva doručením písomného oznámenia zaslaného na adresu spoločnosti Tajna, s. r. o. poštou na adresu sídla alebo e-mailom na adresu [email protected] 

Zánikom členstva v TAJNA WINE CLUBE zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva. V prípade opätovného nadobudnutia členstva v TAJNA WINE CLUBE tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva. 

6.2. Ukončením zo strany Spoločnosti Tajna, s. r. o.: 

a.) Ukončiť členstvo môže nastať zo strany spoločnosti Tajna s.r.o. v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok TAJNA WINE CLUBU alebo v prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenie zákazníka ukáže ako nepravdivé. Spoločnosť Tajna, s. r. o.. je oprávnená v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok TAJNA WINE CLUBU zo strany člena daného člena vylúčiť z TAJNA WINE CLUBU. O vylúčení obdrží zákazník písomné vyrozumenie, pričom mu v tomto prípade zanikajú všetky výhody vyplývajúce z členstva a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod vyplývajúcich z tohto členstva. Zákazník, ktorý bol vylúčený z TAJNA WINE CLUBU, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva; 

b.) Celkovým ukončením TAJNA WINE CLUBu, pri zmene podmienok poskytovania všetkých alebo niektorých výhod vyplývajúcich z členstva, pri zmene požiadaviek na členov TAJNA WINE CLUBU zo strany spoločnosti Tajna, s. r. o. Termín ukončenia platnosti v takom prípade oznámi spoločnosť Tajna, s. r. o. zverejnením na stránke www.vinotajna.sk. 

c.) Pri členoch definovaných v bode 2.1. d.) týchto VOP členstvo zaniká po rozhodnutí Tajna, s. r. o. na základe vyhodnotenia obratov zákazníkov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Členstvo zaniká vždy k 31.1. nesledujúceho roka.  

6.3 Smrťou člena TAJNA WINE CLUBU alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

7.1. Členstvo v TAJNA WINE CLUBE a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné. 

7.2. Spoločnosť Tajna, s. r. o. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky TAJNA WINE CLUBU, ako aj poskytovanie benefitov a pravidiel ich získavania. O tejto zmene informuje Tajna, s. r. o. zverejnením na stránke www.vinotajna.sk. 

7.3. Napriek tomu, že vernostný program TAJNA WINE CLUB má dlhodobý charakter, spoločnosť Tajna, s. r. o. si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu.  

7.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky TAJNA WINE CLUBU nadobúdajú platnosť 01.05.2024  

7.5. Kontakt na TAJNA WINE CLUB:  
Tajna s.r.o.  163, 952 01 Tajná 

7.6. emailová adresa [email protected], telefónne číslo +421 903 486 356