Vinársky slovník

Burčiak

Burčiak alebo čiastočne prekvasený hroznový mušt je druh alkoholického nápoja: „rozkvasený, teplý a žltkavo sfarbený rozkvasený hroznový mušt, obsahujúci 4 – 6 % obj. alkoholu. Pôvodne slovo burčiak pochádza zo spojenia slov BUR DŽAK, nápoj skvasený a búrivý z hrozna na vzdanie vďaky za úrodu. Jeho výroba je silno závislá od chuti výrobcu a druhu hrozna.

V strednej Európe je to sezónny nápoj. Na Slovensku jeho výrobu a predaj reguluje § 12 zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve, podľa ktorého:

  • Ako „burčiak“ možno označiť len kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky.
  • Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období roka, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, ktoré do 15. júla tohto roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. (do novely 198/2020 Z. z. to bolo pevne v období od 15. augusta do 31. decembra)
  • Počas kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.
  • Označenie „burčiak“ a údaj o výrobcovi je ten, kto predáva, povinný uviesť viditeľne na výveske v mieste predaja burčiaka.

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.